HTA 2022 TILLEGGSLØNN FASTSATT

Den sentrale nemnda som ble nedsatt etter fjorårets hovedtariffoppgjør har nå avsluttet sitt arbeid. Satsene for tilleggslønn vil etter dette være de samme for alle ansatte både i fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke (rDnk)
Regnskap og kalkulator

Her er slutningen fra nemnda:

Her er slutningen fra nemnda:

S L U T N I N G:
1. Tilleggslønnssatsene i Hovedtariffavtalen for Den norske kirke justeres slik, og gjøres gjeldende for samtlige arbeidstakere:
a. Klokken 17-21: Tillegg på minst kroner 32 per time for ordinært arbeid og minst kroner 56 per time for turnusarbeid
b. Lørdag og søndag: Tillegg på 22 % av timelønnen per time, minimum kroner 70, for alle
c. Helge- og høytidsdager: Tillegg på 133 % per time, for alle
d. Klokken 21 – 24 er tillegg på 22% av timelønnen pr time, minimum kr 70, for ordinært arbeid og 25% av timelønnen, minimum kr 70, for turnusarbeid.
e. Klokken 24 – 06 er tillegg på 30% av timelønnen pr time, minimum kr 70, for alle.
2. Helge- og høytidstillegget på 133% av timelønnen er ikke pensjonsgivende.
3. Reglene om delt dagsverk i HTA § 5.5 gjøres gjeldende også for prestene. Unntaket for prestene i Særavtale om arbeidstid og fritid for prester § 7 oppheves.
4. Det kan ikke betales flere tillegg for sammenfallende tidsrom, med unntak av at kvelds- og nattillegg også utbetales lørdag, søndag og helligdag.
5. Overgangsordninger og arbeidsgivers eventuelle besparelser som følge av lavere satser skal inngå som en del av lønnsmassen i rDnk jf tidligere enighet mellom partene.
6. Endringene skjer med virkning fra 1. juli 2023.

Dokumentet fra nemda kan du lese her

 

Bakgrunn for endringene

Partene har over tid vært enige om at alle ansatte i Den norske kirke bør motta tilleggslønn for arbeid på kveld, natt, helg og høytid etter samme satser. Det er viktig for det lokale arbeidsfellesskapet at alle som jobber sammen, får samme tilleggslønn for arbeid på samme tid.

Til tross for denne enigheten mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden har partene stått langt fra hverandre i arbeidet med å komme frem til en løsning.

Som en del av meklingsresultatet etter streiken i forbindelse med tariffoppgjøret 2020 ble det nedsatt et partssammensatt utvalg for å se på felles innretning på tilleggslønnssatsene i Den norske kirke. Det ble samtidig fastslått at dersom partene ikke kom frem til enighet om nye satser gjennom forhandlinger, skulle saken avgjøres av nemnd.

Det partssammensatte arbeidet kom ikke frem til en helhetlig løsning. Heller ikke i lønnsforhandlingene i fjor klarte partene å bli enige.

Dermed var det også klart at spørsmålet skulle gå til nemnd for endelig avgjørelse.  

Den sentrale nemda har vært sammensatt av tre representanter for arbeidsgiverorganisasjonen KA, tre representanter for arbeidstakerorganisasjonene i kirken og en uavhengig nemndleder oppnevnt av Riksmekleren.

Nemnda har avsagt en flertallsavgjørelse i tråd med forslaget til nemndas leder. Forslaget har fått tilslutning fra de tre representantene fra arbeidstakerorganisasjonene. KAs representanter fant ikke å kunne slutte seg til forslaget fra nemndleder.

Satsene får virkning fra 1. juli 2023.

Relaterte nyheter

Lyst på flere nyheter?

Meld deg på vårt nyhetsbrev