Gjennomslag for Diakonforbundet på årets kirkemøte

På årets Kirkemøte i Trondheim, representert av Diakonforbundets ledere, ble viktige saker som tilskuddsforvaltningen diskutert. Gratulasjoner går til nyvalgte delegater og leder Harald Heggstad, med forventninger til videre engasjement i viktige kirkesaker.
Deltagere på kirkemøte 2024

Sak 13/24 Tilskuddsforvaltning for Den norske kirke

Kirkemøtet i år var i Trondheim 11.– 14. mai, og her var Diakonforbundet representert ved forbundsleder Asbjørn Sagstad og generalsekretær Hanne Louise Salvesen. Det var spennende og viktige dager, og vi gratulerer nye delegater av Kirkemøtet og nyvalgt leder Harald Heggstad med nye verv. Vi ser frem til å følge videre.

Diakonforbundet har vært særlig engasjert i saken om tilskuddsforvaltning som skulle opp. Denne saken handler om hvordan de delene av statens tilskudd til Den norske kirke som tildeles videre fra bispedømmerådene til lokalkirken skal forvaltes. Kirkemøtet er opptatt av at tilskudd til diakoni, trosopplæring, kirkelig undervisning og kirkemusikk skal sikre mest og best mulig tjenester for mennesker som kommer i kontakt med kirken. Disse tilskuddene har oppstått på ulike tidspunkter, og har ulik innretning og forvaltningspraksis. Hensikten med saken er å gi et overordnet vedtak for å utvikle en ny tilskuddsforvaltning som er en mer enhetlig og effektiv forvaltning av midlene.

 

I en felles uttalelse fra Diakonforbundet, Presteforeningen, Kirkelig Undervisningsforbund, Hovedorganisasjonen KA, Norges kirkevergelag og VID Vitenskapelig høyskole ble Kirkemøtet anmodet om å avvente å gjøre endelig vedtak om endringer i eksisterende tilskuddsordninger til det foreligger et bedre og mer helhetlig beslutningsgrunnlag.

Da Diakonforbundet fikk møte komiteen som hadde ansvar for saken, var vi særlig opptatt av at kirken trenger en tilskuddsforvaltning som i større grad enn i dag bidrar til god faglig standard på de aktuelle arbeidsområdene. Vi understreket behovet for en tilskuddsordning som sikrer kirken fagkompetanse og en kirke der diakonal, teologisk og pedagogisk grunnlagstenkning foreligger som styrende grunnpremiss. Vi trenger en tilskuddsordning som stimulerer til at kvalifikasjonskravene for diakon- og katekettjenesten etterleves, og som i større grad enn i dag bidrar til etablering av store nok stillinger, kontinuitet i stillingene som gir langsiktighet i arbeidet og at de best kvalifiserte ansettes.

Kirkemøtet vedtok at det skal settes av ekstra lønnstilskudd for fellesråd som tilsetter medarbeidere som oppfyller kvalifikasjonskravene som følger av tjenesteordningen. Komiteens merknader til vedtaket i saken er også tydelige på ønsket om å styrke faglig utøvelse og ha dagens ansatte i fokus, samt at involverte aktører fortsatt skal være involvert i den videre utformingen av tilskuddsordningen. Vi legger til grunn at dette også gjelder de ansattes organisasjoner.

Les mer om Kirkemøtet her: 2024 – Kirkemøtet (kirken.no)

Sakspapirer til sak 13/ 24 her: Tilskuddsforvaltning i Den norske kirke (kirken.no)

Komiteens merknader her: vedtak km 13_24 – tilskuddsforvaltningen i den norske kirke.pdf (kirken.no)

Relaterte nyheter

Lyst på flere nyheter?

Meld deg på vårt nyhetsbrev