Tilskuddsordning for DnK

Diakonforbundet setter lys på en vesentlig diskusjon angående fremtidens tilskuddsordninger i Den norske kirke. I kjølvannet av høringen i november, understreker vi behovet for en tilskuddsforvaltning som ivaretar og verdsetter diakonal kompetanse. Med kirkemøtet foran oss i april, arbeider vi for å fremme en forståelse som sikrer kompetanse som et grunnleggende kriterium i tildelingsprosessen. Vi oppfordrer alle interesserte til å delta i denne viktige dialogen.
En rekke veier som møtes i et knutepunkt

I november måned var det en høring ang tilskuddsordning i DnK, da tilskuddskriterier til nå har vært forholdvis sprikende.

Kirkemøtet ber Kirkerådet gjennomgå ordningene for tilskudd til diakoni, undervisning, kirkemusikk og tilskudd til trosopplæring i tilskuddsgruppe 1B, med sikte på samordning av regelverk og tildelingskriterier.» De ulike tilskuddene har oppstått på ulike tidspunkter, og det er ulike logikker knyttet til dem. Dette har gjort dagens tilskuddsforvaltning uhensiktsmessig komplisert. Denne saken foreslår et overordnet vedtak som legger grunnlag for å utvikle en ny tilskuddsforvaltning som bidrar til mer helhet og sammenheng i Den norske kirke, og en mer enhetlig og effektiv forvaltning

Her var det to hovedmodeller som ble fremlagt som kriterier for tildeling: Aktivitetsmodellen eller stillingsmodellen. Diakonforbundet så på dette som en viktig sak, og var helt tydelige på at vi mener aktivitetsmodellen ikke var en farbar vei. Her blir vi målt på aktivitet, og følgelig er vi redd for at krav til kompetanse forvitrer. Dette skal håndheves av det lokale Fellesrådet. De lokale fellesrådene varierer, og i vår linje er det ingen kontrollinstans over fellesrådene. Vil man da prioritere kompetanse? Vi er redd for at dette vil fjerne autonomi og refleksjon fra fagpersoner, at dette kan gå utover hva som blir anerkjent av tiltak. Videre er vi redd for at dette vil gå utover fagutdannede – da vi frykter for at enkelte da kan hevde at en ufaglært like lett kan utføre tiltaket i planen. Vi er redd for at det blir lettere å få inn noen mer kostnadseffektive, og mindre initiativ til å ta utdanning. Etc …

Høringen kom på samme tid som høring til ny organisasjon, men vi fikk levert et utførlig og tydelig høringssvar i denne saken. Tilsvarende tydelig høringssvar leverte også Kufo og PF. Resultatet syntes vi dessverre var nedslående, med klar overvekt av fellesråd som gikk for aktivitetsmodellen. Bispedømmene var delt i sine svar, men hovedvekten gikk også her for aktivitetsmodellen.

Status i saken er at dette skal opp på kirkemøtet i april måned. Diakonforbundet har ikke sluppet denne saken, og vil melde oss på i debatten. Vi tror mange har stemt slik de har gjort uten å tenke på andre viktige perspektiver. Vi ønsker nå å jobbe strategisk med dette frem mot kirkemøtet i april: Vi vil melde oss på, og jobbe konstruktivt inn i komite som skal jobbe dette frem mot kirkemøtet, samt se på ulike måter vi kan prate med aktuelle folk eller skape debatt. Om det enn skulle bli aktivitetsmodellen ønsker vi å få frem perspektiver som vi mener er viktige å ivareta inn i denne modellen.  Vi mener det er viktig å spre kunnskap om denne saken. Det er i tillegg et nytt Kirkemøte som nå møter i april. Har du noen innspill her, eller noe du ønsker å uttale deg om, hører vi gjerne fra deg!

Høringssvaret til Diakonforbundet ligger vedlagt.

Høring Tilskuddsordning DnK ved DNDF 2023

Ellers kan du lese mer om saken her

 

Relaterte nyheter

Lyst på flere nyheter?

Meld deg på vårt nyhetsbrev