TJENESTEORDNING OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR DIAKON

Gjeldende tjenesteordning for diakon er fastsatt av Kirkemøtet i 2004 og senest justert av Kirkerådet i 2021.