Prosjekt: Ny felles organisasjon? (Kopi)

Dette er en kopi av felles prosjektside for de tre organisasjonene. Innholdet er utviklet av prosjektkoordinator i samarbeid med de tre organisasjonene. Vi velger å dele denne her da det kan gjøre det enklere for enkelte å finne nødvendig informasjon.
And so I chose to begin again

Du finner oppdatert og kvalitetssikret prosjektside her:

Presteforeningen (PF), Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO) har utredet muligheten for å gå sammen i en ny felles organisasjon. PFs generalforsamling vedtok i mars 2024 å si ja til planene. De to andre organisasjonene avholder generalforsamlinger 15. april.

Denne siden er felles for de tre organisasjonene som inngår i prosjektet. Innholdet er utviklet av prosjektkoordinator i samarbeid med de tre organisasjoneneStyringsgruppen for prosjektet står ansvarlig for innholdet på denne siden.

Hver av de tre organisasjonene har i tillegg sine egne informasjonssider om prosjektet:
Presteforeningens informasjonssideDiakonforbundets informasjonssideKUFOs informasjonsside

Se også artikkelen “Spørsmål og svar om mulig felles organisasjon”.

Endelig svar i løpet av april

Presteforeningens generalforsamling 11.-13. mars vedtok med 105 mot 35 stemmer å si ja til planene om et nytt profesjonsforbund for prester, diakoner og undervisningsansatte.

Både Diakonforbundet og KUFO vil ta stilling på ekstraordinære generalforsamlinger som begge holdes 15. april. Diakonforbundets vedtekter krever i tillegg uravstemning. Endelig avklaring kommer dermed i løpet av april.

Høring i de tre organisasjonene

I november 2023 var planene om en mulig ny felles organisasjon ute på høring hos medlemmer og organisasjonsledd i Presteforeningen, Diakonforbundet og KUFO. Lenke til høringsdokumentet finner du lenger ned på denne siden.

Høringen viste et positivt flertall for planene i alle de tre organisasjonene.

Nytt navneforslag: Profesjonsforbundet

På bakgrunn av innspillene som kom inn fra høringsrunden, har den felles styringsgruppen for prosjektet gjort flere endringer.

Det opprinnelige forslaget om å ha «Kirkefag» som hovednavn for en mulig ny felles organisasjon er forkastet.

Nytt navneforslag er Profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte, forkortet til Profesjonsforbundet

Styringsgruppens sluttrapport

Styringsgruppen har på bakgrunn av høringen også gjort flere endringer i modellen for en mulig ny felles organisasjon.

Opprinnelig var det lagt opp til felles lokallag på tvers av arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke. I den nye modellen vil prestene i rettssubjektet Den norske kirke fortsatt ha eget lokallag på prostinivå. Det vil imidlertid fortsatt være mulig å etablere felles lokallag dersom medlemmene selv ønsker det.

I den nye modellen skilles ledere med personalansvar ut som egen medlemsgruppe, på linje med medlemsgrupper basert på profesjon.

Den felles styringsgruppen for prosjektet avga sin sluttrapport i januar 2024:

Sluttrapporten beskriver hva som er endret etter høringen og inneholder oppdatert organisasjonskart og forslag til politisk plattform og vedtekter for en mulig ny felles organisasjon. I sluttrapporten oppsummerer styringsgruppen også hva som er motivasjonen for en felles organisasjon og skisserer prosessen videre.

Hva skjer videre?

Felles tidslinje for de tre organisasjonene:

 • 15. april 2024
  KUFO har ekstraordinær generalforsamling for å behandle saken.
 • 15. april 2024
  Diakonforbundet har ekstraordinær generalforsamling for å behandle saken.
  Dersom det blir flertall her, sendes saken også til uravstemning slik vedtektene sier.

Dersom positivt vedtak i alle de tre organisasjonene:

 • Mai-juni 2024
  Stiftelsessamling (tentativ dato 13. juni), valg av interimsstyre, fastsette budsjett
 • Mai-desember 2024
  Forberedelser til fusjonering av dagens tre organisasjoner
 • Etablering av fellessystemer
 • Arbeide med kulturbygging på tvers
 • 1. januar 2025
  Ny organisasjon
 • Mars 2025
  Generalforsamling i ny organisasjon

Styringsgruppen for prosjektet

De tre organisasjonene har en felles styringsgruppe med to representanter fra hver:

Prosjektkoordinator og sekretariat

Lene Beate Østerås er ansatt i 50 % stilling som prosjektkoordinator. Hun kan kontaktes på e-post og mobil 93629980.  

Også generalsekretærene deltar i styringsgruppens møter og utgjør sammen med prosjektkoordinator prosjektets sekretariat: Anna Grønvik (Presteforeningen), Hanne Louise Salvesen (Diakonforbundet) og Harald Skarsaune (KUFO).

FELLESDOKUMENT SOM BLE SENDT PÅ HØRING I DE TRE ORGANISASJONENE – HØSTEN 2023

TIDLIGERE SENDT PÅ HØRING

Grunnlagsdokument: Skisse til en mulig felles organisasjon Dette dokumentet ble utarbeidet av felles styringsgruppe i 2022 og ble sendt på høring i de tre organisasjonene i februar 2023.

Relaterte nyheter

Lyst på flere nyheter?

Meld deg på vårt nyhetsbrev