Nyheter

En oversikt over alle saker, artikler, nyheter, poster, innspill, opplysninger, føringer, fun facts, not so fun facts, historie …
En robåt med roere

4 des 2023

Diakonforbundet, Presteforeningen og KUFO utreder muligheten for å gå sammen i en ny felles organisasjon. Endelig vedtak må behandles av foreningenes generalforsamlinger.

10 nov 2023

Kirkemøtet 2023 er gjennomført. Mange store saker som diakonene må se på.
Publikum på full tribune

10 nov 2023

Generalforsamlingen 2023 ble gjennomført digitalt 21. september.

10 nov 2023

Sentralstyret i Det Norske Diakonforbund melder i dag at Hanne Louise Salversen er tilsatt som ny generalsekretær i Det Norske Diakonforbund. Her er meldingen fra leder Asbjørn Sagstad:
Regnskap og kalkulator

1 jun 2022

Den sentrale nemnda som ble nedsatt etter fjorårets hovedtariffoppgjør har nå avsluttet sitt arbeid. Satsene for tilleggslønn vil etter dette være de samme for alle ansatte både i fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke (rDnk)