Yrkesetiske Retningslinjer for Diakoner

Disse retningslinjene gjelder for medlemmer av Det Norske Diakonforbund, vedtatt av generalforsamlingen den 18. september 2014.

1. Innledning #

Retningslinjene er ment å fremme etisk og moralsk praksis, styrke yrkesidentitet, moralsk dømmekraft, og danning. De skal også tydeliggjøre diakonens etiske fundament.

2. Yrkesetikk #

Etikk står sentralt i profesjonelt arbeid. For diakoner innebærer dette å utføre diakonalt arbeid etter høye etiske og moralske standarder.

3. Grunnleggende Verdier #

De grunnleggende verdiene er basert på menneskets ukrenkelighet og iboende verdighet, likeverd og ikke-diskriminering, nestekjærlighet, kamp for rettferdighet og solidaritet.

4. Profesjonelt Ansvar #

Diakonen er faglig og personlig ansvarlig for sin tjeneste og for å utvikle seg faglig, yrkesetisk og personlig.

5. Taushetsplikt #

Diakonen har en plikt til å bevare taushet om personlige forhold de blir kjent med gjennom sitt arbeid.

6. Møtet med Medmennesker #

Diakonens møter med andre skal preges av åpenhet, tillit, omsorg, og gjensidig respekt.

7. Kollegialt og Frivillig Samarbeid #

Respekt for kollegaers arbeid og lojalitet er essensielt, samt konstruktivt samarbeid og veiledning av frivillige medarbeidere.

8. Forholdet til Arbeidsgiver #

Diakonen skal arbeide lojalt innenfor arbeidsstedets visjon, mål og retningslinjer.

9. Samfunnsoppdraget #

Diakonen skal være bevisst sitt samfunnsoppdrag og søke samarbeid med andre aktører for å fremme rettferdighet og bærekraft.

10. Konsekvenser av Regelbrudd #

Alvorlige brudd på retningslinjene kan medføre disiplinære tiltak, inkludert eksklusjon fra forbundet.


Disse retningslinjene støttes av tjenesteordninger, kvalifikasjonskrav, bibelhenvisninger, og FNs menneskerettighetserklæring for å gi et omfattende etisk rammeverk for diakonenes arbeid.