Tjenesteordning for Diakoner i Den Norske Kirke

Denne tjenesteordningen, fastsatt av Kirkemøtet 16. november 2021, beskriver formålet, rammer, og kvalifikasjonskrav for diakonstillinger i Den Norske Kirke.

§ 1. Gjelder for #

Tjenesteordningen gjelder for alle tilsatt som diakon i Den norske kirke.

§ 2. Formål #

Diakonens oppgave er å lede kirkens omsorgstjeneste gjennom praktisk arbeid og teologi.

§ 3. Rammer #

Diakonens arbeid er forankret i menighetsrådets planer og Den norske kirkes diakonale tjeneste.

§ 4. Kvalifikasjonskrav #

Diakoner kreves å ha relevant høyere utdanning og veiledet praksis, samt teologisk og praktisk-teologisk kompetanse.

§ 5. Tilsetting #

Tilsetting som diakon er betinget av vigsling og biskopens tjenestebrev.

§ 6. Vigsling og Tilsyn #

Vigsling skjer etter kirkeordningen, og diakonen står under tilsyn av biskopen.

§ 7. Gudstjenestelige Funksjoner #

Retningslinjer for diakonens funksjoner i gudstjenesten bestemmes av Kirkemøtet.

§ 8. Taushetsplikt #

Diakoner er underlagt taushetsplikt i henhold til gjeldende regler.

§ 9. Endringer #

Kirkemøtet kan tillate Kirkerådet å gjøre mindre endringer i bestemmelsene.

§ 10. Ikrafttredelse #

Reglene trer i kraft umiddelbart.