Lover for Det Norske Diakonforbund

Vedtatt på generalforsamlingen 1989 #

Med endringer vedtatt av generalforsamlingen 1993, 1996, 2002 og 2008
For detaljer, se dokument

Innledning #

§ 1 Navn Organisasjonens navn er Det Norske Diakonforbund (DNDF).

§ 2 Grunnlag DNDF bygger på Bibelen og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

§ 3 Formål Forbundets formål er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, arbeidssosiale interesser, fremme diakoni og samarbeide med relevante organisasjoner.

Medlemskap #

§ 4 Medlemskap Medlemskap er åpent for vigslede diakoner, de med kvalifiserende utdanning, og de i diakonale stillinger. Studenter og æresmedlemmer kan også innvilges medlemskap.

§ 5 Utmelding Utmelding krever skriftlig varsel og betalt kontingent til utmeldingstidspunktet.

§ 6 Uteklukking Sentralstyret kan utelukke medlemmer som bryter forbundets lover, med mulighet for anke til Generalforsamlingen.

§ 7 Innmelding på nytt Utelukkede eller strøkne medlemmer kan søke om nytt medlemskap, eventuelt etter å ha oppfylt bestemte vilkår.

Generalforsamlingen #

§ 8 Valgkomiteen Komiteen velges av Landsstyret og skal være representativ. Den har ansvar for å forberede valg til Sentralstyret og andre nøkkelposisjoner.

§ 9 Generalforsamling Generalforsamlingen er forbundets høyeste myndighet, møtes hvert tredje år, og har fastsatt saksliste og prosedyrer for valg.

Styrende Organer #

§ 11 Sentralstyret Sentralstyret er DNDFs høyeste utøvende organ og ansvarlig for å fastsette tid og sted for Generalforsamlingen og daglig ledelse.

§ 12 Landsstyret Landsstyret består av Sentralstyret og stiftslederne og har blant annet ansvar for å godkjenne årsberetninger og budsjetter.

§ 13 Stiftsstyret Stiftene ledes av stiftsstyrene som har ansvar for å fremme DNDFs mål innen sitt geografiske område.

Administrasjon #

§ 14 Forbundsleder Forbundslederen er den øverste lederen av DNDF og har ansvar for å koordinere alle komiteer og utvalg unntatt valgkomiteen.

§ 15 Sekretariatet DNDFs daglige virksomhet utføres av sekretariatet som ledes av generalsekretæren.

Diverse #

§ 16 Oppløsning Forslag til oppløsning av forbundet må behandles og godkjennes av Generalforsamlingen og følges av en uravstemning blant medlemmene.