Hovedtariffavtalen KA

Forord #

Denne hovedtariffavtalen (HTA) gjelder for arbeidsgivere som er organer i Den norske
kirke for perioden 1.mai 2022 til 30. april 2024.

Kapittel 1 – Fellesbestemmelser #

Dette kapittelet inneholder grunnleggende bestemmelser som etablerer formålet og rammeverket for avtalen. Kapittelet regulerer tilsetting av ansatte, oppsigelse og omplassering, arbeidstid, godtgjøring for spesiell arbeidstid, overtidsarbeid, ferieavvikling, lønn under sykdom, svangerskap, fødsel, og adopsjon, samt lønn under verneplikt. Det inkluderer også bestemmelser om ytelser etter dødsfall, erstatning for yrkesskade eller -sykdom, lønnsansiennitet, stedfortredertjeneste, permisjoner, og lønnsutbetaling. Dette kapittelet danner grunnlaget for arbeidsforholdene innenfor Den norske kirke.

Kapittel 2 – Lærlinger #

Dette kapittelet er dedikert til lærlinger og regulerer deres opplæring og arbeidsforhold innenfor Den norske kirke. Det fastsetter retningslinjer for tilsetting av lærlinger, deres rettigheter og plikter, samt betingelsene knyttet til opplæringen. Kapittelet sikrer at lærlinger får relevant opplæring og stipendier i henhold til gjeldende bestemmelser. Det er utformet for å støtte utdanning og yrkesutvikling for kommende ansatte i kirken.

Kapittel 3 – Generelle lønns- og stillingsbestemmelser #

Dette kapittelet inneholder overordnede bestemmelser som regulerer lønn og stillingsforhold i Den norske kirke. Kapittelet dekker flere viktige aspekter, inkludert bruttolønn, endringer i plassering i lønnskapittelet, lokal lønnspolitikk og retningslinjer for kompetanse, læring og utvikling av ansatte. Det gir også spesifikke bestemmelser for ledere innen kirken, inkludert hovedtillitsvalgte og områdetillitsvalgte, samt tilleggslønn for spesielle tilfeller. Dette kapittelet etablerer rammeverket for lønns- og stillingsbetingelser som gjelder for ansatte i Den norske kirke.

Kapittel 4 – Sentralt lønns- og stillingsregulativ #

Dette kapittelet fastsetter det sentrale lønns- og stillingsregulativet som angir lønnsnivåer og stillingskategorier for ansatte i Den norske kirke. Kapittelet dekker flere viktige aspekter, inkludert lokale forhandlinger, særskilte forhandlinger, tiltak for å beholde og rekruttere arbeidstakere, regulering for det andre avtaleåret, innledende merknader, lønnsgrupper, stillingskoder og garantilønn. Det gir også retningslinjer for unge arbeidstakere innen kirken og er avgjørende for å opprettholde rettferdige og konsistente lønnsforhold for ansatte i Den norske kirke.

Kapittel 5 – Lokalt lønns- og stillingsregulativ #

Dette kapittelet fokuserer på det lokale lønns- og stillingsregulativet som gir retningslinjer for lønn og stillingsforhold på lokalt nivå innenfor Den norske kirke. Kapittelet starter med innledende merknader og beskriver deretter ulike stillingstyper. Det inkluderer også bestemmelser om årlige lønnsforhandlinger og andre former for lønnsregulering. Videre fastsetter kapittelet prinsipper for lønnsfastsettelse på lokalt nivå. Dette regelverket er viktig for å tilpasse lønn og stillinger i samsvar med lokale behov og forhold.

Vedlegg #

  • Vedleggene til avtalen finnes på nettsidene til partene, eller som del av avtaledokumentet.
  • Vedleggene vil bestå av eksempelvis kollektive bestemmelser, lokale prosedyrer, etiske retningslinjer osv.
  • Vedleggene er et supplement til avtalen og er etter avtalens art et bindende dokument.