Hovedavtalen KA

FORORD #

Hovedavtalen gjelder for alle KAs medlemmer av arbeidsgivervirksomheten, og den regulerer forholdene for tariffbundne medlemmer. Den tidligere tilleggsavtalen til Hovedavtalen for Dnk er nå fjernet, og bestemmelsene er enten bortfalt eller integrert i HA. Avtalen gjelder i 4 år, med mulighet for oppsigelse etter 2 år. Hovedavtalen beskriver samspillet mellom arbeidsgiver/KA og arbeidstakerorganisasjonenes lokale og sentrale ledd, med målet om å etablere best mulige samarbeidsgrunnlag. Det vektlegger tillit, gjensidig kunnskap og respekt for hverandres roller og ansvar. En veiledning til Hovedavtalen er utarbeidet for å klargjøre sentrale begreper og avtalens oppbygning.

DEL A – Regler som supplerer lov om arbeidstvister #

Dette delen av avtalen fokuserer på regler som gir tilleggsbestemmelser til den nasjonale loven om arbeidstvister. Den inkluderer bestemmelser som omhandler partsforhold og definisjoner, virkeområdet og varighet av avtalen, forhandlingsrett og -plikt, etablering av tvistenemnder, behandling av rettstvister, samt retningslinjer for håndtering av interessetvister og sympatiaksjoner. Disse reglene gir et rammeverk for hvordan arbeidsgiver/KA og arbeidstakerorganisasjonene samarbeider og løser potensielle konflikter.

DEL B – Samarbeid og medbestemmelse #

Dette delen av avtalen omhandler prinsippene for samarbeid og medbestemmelse mellom arbeidsgiver/KA og arbeidstakerorganisasjonene. Den definerer formålet med samarbeid og medbestemmelse og gir klare definisjoner. Videre beskriver den gjensidige rettigheter og plikter for tillitsvalgte og arbeidsgivere, inkludert administrasjonsutvalg og tilsettingsprosesser. Det er også en fokus på arbeidsmiljø. Del B vektlegger betydningen av samarbeid og medbestemmelse som grunnlaget for gode arbeidsforhold og effektivt samarbeid i Den norske kirke.

DEL C – Særskilte bestemmelser #

Denne delen av avtalen omhandler spesifikke bestemmelser som ikke nødvendigvis faller inn under de to foregående delene. Dette inkluderer bestemmelser om å fremme likestilling og hindre diskriminering, retningslinjer for permitteringer, og bestemmelser om fagforeningskontingent. Del C tar sikte på å adressere spesielle utfordringer og behov som kan oppstå i forholdet mellom arbeidsgiver/KA og arbeidstakerorganisasjonene. Disse bestemmelsene er viktige for å sikre rettferdige arbeidsforhold og likebehandling innenfor Den norske kirke.