UTTALELSE FRA LEDER OM STREIKEN

Det Norske Diakonforbund er svært skuffet over at forhandlingene om tariffavtalen 2020 i KA ikke fant løsning, selv etter mekling.

Leder Asbjørn Sagstad skriver her en uttalelse om den foreliggende situasjonen.

 

Kirken stiller høye krav til kompetanse for de stillingene der Unio-forbundenes medlemmer jobber.

Vi forventer en lønn på nivå med ansatte i offentlig sektor med tilsvarende utdanningsnivå og ansvar.

Kirken sakker allerede akterut. På sikt kan medarbeidere med lang erfaring og høy kompetanse forsvinne ut av kirken.

Dette vil forsterke en allerede krevende rekrutteringssituasjon.

For fellesrådsansatte med fire års utdanning og ett års nødvendig tilleggsutdanning og for diakonene som har femårig uten master,

har vi krevd et løft ved at de, sammen med blant annet kateketer og kirkemusikere, skal innplasseres

i en ny lønnsgruppe som partene opprettet for to år siden.

Vi støtter prestene i deres krav om at dagens lønnsnivå skal videreføres for framtidens prester.

Den viktigste målgruppen for dette kravet er de prestene som ennå ikke er ansatt i kirken.

Rekruttering til kirkelige stillinger er en avgjørende sak for oss. Mange av stillingene i kirken krever høyere utdanning.

Utdanning må lønne seg i kirken også.  Derfor streiker vi for kirkens fremtid.

Asbjørn Sagstad

Leder

Det Norske Diakonforbund