UTTALELSE OM URETURNERBARE ASYLSØKERE FRA UNIOS REPRESENTANTSKAP

UNIO har på sitt representantskapsmøte 2. desember vedtatt en uttalelse om å gi ureturnerbare asylsøkere arbeidstillatelse.

Uttalelsen følger nedenfor:

 

 

Unio vil gi ureturnerbare asylsøkere arbeidstillatelse

Unio ønsker å gjeninnføre arbeidstillatelse for lengeværende asylsøkere som har fått endelig avslag, men som ikke kan returneres til hjemlandet.

Arbeid gir inntekt og mulighet til å forsørge seg selv. Arbeid bidrar til mening i hverdagen og fellesskap. Arbeid er helsefremmende. Det er derfor svært uheldig at dagens lovgiving utestenger en gruppe mennesker i arbeidsfør alder fra arbeidsmarkedet. Regjeringen har erkjent denne gruppens eksistens gjennom omtale av gruppen i Granavold-plattformen.

Uavhengig av synet på norsk asylpolitikk må vi erkjenne at det er en gruppe mennesker som tross avslag på asylsøknaden, ikke kan returneres til sitt hjemland. I dag har ikke denne gruppen arbeidstillatelse og de har kun rett på akutt helsehjelp. Mange kan leve i flere år på asylmottak med bare en liten månedlig økonomisk støtte til å dekke mat, klær, medisiner og andre nødvendigheter. Dette er en tilværelse som kan gi både fysiske og psykiske helseskader, og som setter folk i en situasjon der de blir ekstra sårbare for utnyttelse av ulike slag.

Arbeidstillatelse vil kunne bidra til en bedre hverdag, bekrefte den enkeltes verdi, være helsefremmende og hindre utnyttelse og svart arbeid. Det vil også gi denne gruppen økte muligheter til å bidra til fellesskapet.

Unio mener at det er behov for en lovendring slik at ureturnerbare asylsøkere får tillatelse til å arbeide fram til en retur kan finne sted.