NYE SMITTEVERNTILTAK FRA 091221

Koronasmitten øker og brer seg. Fra Kirkerådet er kommet nyhetsbrev om tiltak.

 

Nasjonale smitteverntiltak strammes inn – Nyhetsbrev 07.12.21
7.12.2021 23:04:05 | Den norske kirke
Til: prester, proster, biskoper, stiftsdirektører, kirkeverger

Kopi: Kirkemøtets medlemmer, Kirkerådets ledergruppe, Kirkerådets og bispedømmekontorenes sekretariat, HVO, Presteforeningen, Fagforbundet teoLOgene, Parat, Akademikerne, KUFO, Diakonforbundet, Creo


Nasjonale smitteverntiltak strammes inn
Fra natt til 9. desember gjelder nye smitteverntiltak. Tiltakene gjelder for fire uker, og blir revurdert etter to uker. Mange av disse tiltakene er kjent fra tidligere i pandemien.
Lokalkirken har god erfaring og kompetanse til å foreta vurderinger ut ifra reglene som nå trer i kraft, i et godt samarbeid mellom prest/prost og kirkeverge. I løpet av morgendagen kommer en ny smittevernveileder for Den norske kirke. Denne vil være kortere og mer overordnet enn tidligere. Vær oppmerksom på at noen kommuner vil ha strengere regler.
Jobben du gjør er viktig. Nå er det behov for en synlig og tilgjengelig kirke. Vi oppfordrer derfor menighetene til å gjennomføre planlagt aktivitet i tråd med reglene og anbefalingene. Der det er mulig, kan det være fornuftig å redusere nærkontakter ved å dele inn i arbeidslag og unngå fellesmøter med stab/kollegaer som ikke er nødvendige.

Nasjonale regler for innendørs arrangementer (f. eks. gudstjenester, skolegudstjenester, konserter):
Merk at det er ulike antalls- og avstandskrav for arrangementer med og uten faste, tilviste plasser. Faste tilviste plasser betyr at deltakerne skal sitte på stol, benk eller lignende under hele arrangementet med unntak av nødvendig bevegelse ved f.eks. dåp og nattverdutdeling. Plassene er tilviste når de er nummererte, slik at verter viser deltakerne til plasser eller at man bestiller billetter til bestemte plasser. Arrangøren må sikre at det er nok verter tilstede for å ivareta dette.

• Ansvarlig arrangør
Alle innendørs arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som politi og helsemyndigheter kan kontakte, og som sikrer smittevernforsvarlig gjennomføring av arrangementet.

• Plikt til å registrere deltakere
Arrangør har plikt til å registrere samtlige deltakere med navn og telefon. Listen skal oppbevares sikkert i 14 dager før den makuleres. Dersom kommunen ber om det etter et smitteutbrudd, skal arrangør ta ansvar for å varsle deltakere.
Last ned registreringsskjema her.

• Antall
o Offentlige arrangementer innendørs med faste, tilviste plasser kan ha tre kohorter på inntil 200 deltakere hver, altså inntil 600 totalt. Kohortene skal holdes adskilt med to meter, bruke separate inn-/utganger og ikke blandes, heller ikke ved nattverd.
o Offentlige arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasser kan ha inntil 50 deltakere.
o Minnesamvær etter begravelse/bisettelse kan ha 50 deltakere (selve begravelsen/bisettelsen regnes som offentlig arrangement). Andre private arrangementer, f.eks. familieselskap etter dåp o.l., kan ha 20 deltakere.

• Avstand
o Det skal være 1 meters avstand mellom de som ikke bor sammen. Det vil være unntak for bl.a. utøvere og barneskolekohorter.
o Når alle deltakere sitter på faste, tilviste plasser er det tilstrekkelig med minst ett ledig sete (om lag en meter) mellom hver deltaker på samme seterad. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Dette betyr at man kan bruke alle seterader når alle deltakere sitter på faste, tilviste plasser.
• Bruk munnbind ved bevegelse i kirkerommet og når man ikke kan holde avstand
F. eks. ved inn/utgang, kø til nattverd og garderobe.
• Økt bruk av hjemmekontor der det er mulig

Nasjonale anbefalinger:
• Fritidsaktiviteter
o Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter som normalt.
o Voksne over 20 år anbefales inndelt i grupper på 20, og at man holder avstand på en meter så langt som mulig innendørs, eller to meter ved høyintensiv trening innendørs. Det oppfordres til å gjennomføre aktiviteter utendørs.
• Holde seg hjemme og ta test ved sykdom
• Håndvask eller håndsprit jevnlig, og særlig i forbindelse med nærkontakt
• Unngå håndhilsing og klemming.
• God ventilasjon/luftig når man oppholder seg i et rom over tid

Kirkerådet og KA vil følge utviklingen i de kommende ukene. Hold deg oppdatert på hvilke regler som gjelder i din kommune. Kirkerådet/KA kan gi veiledning om de nasjonale reglene ved behov.

Med vennlig hilsen,
Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet
Olav Fykse Tveit, preses i Bispemøtet
Marit Halvorsen Hougsnæs, adm.dir i KA
Martin Stærk, styreleder i Norges kirkevergelag

BLI MEDLEM

Ønsker du å søke medlemskap?

Meld deg inn her!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK